Vlasnička struktura

MIDF je strukturisan kao fond s različitih slojevima kapitala, sa različitim rizicima i povratom na kapital, da bi bio prikladan raznim investitorima sa različitim apetitom za preuzimanje rizika. Kao takav, MIDF je pogodna prilika za ulaganje za međunarodne finansijske institucije, donatorske agencije i privatne institucionalne investitore.

Fond izdaje tri klase akcija sa različitim nivoima subordinacije, rizika, povrata i dospijeća. Vrsta akcija A-akcije predstavljaju najzaštićeniji sloj kapitala, dok C-akcije su najrizičnija klasa akcija i prve snose eventualni gubitak.