Organizacija

Pravni okvir

Fond za razvoj komunalne infrastrukture, zakonski denominiran 'MIDF SA, SICAV-SIF ", je" société d’investissement à capital variable ", osnovan u skladu sa zakonima Luksemburga od 13. Februara 2007. godine (sa izmjenama i dopunama). MIDF je osnovan od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i KfW. Pored EBRD-a i KfW, tri institucionalna investitora su takodje dioničari: Njemačka vlada, koju zastupa Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), i Švicarska vlada, koju zastupa Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švicarske Konfederacije (SECO), kao i kao Investicioni menadzer MIDF-a, Frankfurt School for Financial Services (FSFS).

Upravljačka struktura

Upravni odbor (Odbor direktora)

MIDF-om upravlja Upravni odbor (Odbor direktora) koji predstavlja akcionare tj. vlasničku strukturu MIDF-a. Dioničari svake klase akcija imaju pravo da predlože skupštini akcionara kandidata za mjesto direktora Fonda. Odbor snosi opštu odgovornost za sve aspekte administracije i upravljanja Fonda. Konkretno, Odbor je zadužen za određivanje poslovne politike Fonda i osiguranje usklađenosti sa misijom Fonda. Odbor imenuje i razrješava Investicionog menadžera i članove Investicionog odbora. 

Investicioni odbor

Investicioni odbor je izabran od strane članova Upravnog odbora (Odbora Direktora). Sve prijedloge za investiranje i lišavanje investiranja podnesene od strane Investicionog menadžera odobrava, tj. o njima odlučuje Investicioni odbor. Investicioni odbor također nadzire aktivnosti Investicionog menadžera i nadgleda performanse portfolija, kao i usklađenost sa smjernicama ulaganja Fonda. 

Investicioni menadžer

Dnevno operativno rukovođenje imovinom i poslovanjem MIDF-a povjereni su profesionalnom Investicionom menadžeru. Investicioni Manadžer je konzorcijum Frankfurt School for Financial Services (FSFS) i Eptisa Servicios de Ingeniera SL (Eptisa). Investicioni menadžer predlaže Banke učesnice, razmatra investicione kreditne prijedloge predložene od strane Banaka učesnica, prati performanse portfolija, te osigurava usklađenost sa relevantnim pravilima javnih nabavki MIDF-a i ekoloških procedura. Investicioni menadžer upravlja i organizacijom Tehničke podrške.