Proces investiranja

Proces donošenja odluka i investiranja MIDF-a u svrhu finansiranja prihvatljivih korisnika je opisan grafikonom u nastavku.

Proces investiranja MIDF-a je usmjeren ka maksimalnoj dodatnoj vrijednosti, kako za Banke učesnice, tako i za krajnje korisnike.

Za finansijske instrumente Finansirano ili Nefinansirano učešće u riziku, proces investiranja sastoji se od četiri glavne faze, koje osiguravaju brz i efikasan proces odobravanja kreditnih sredstava: 

1. Preliminarna faza

Banka učesnica identifikuje investicioni projekat za finansiranje u saradnji sa MIDF-om. Konsultanti MIDF tehničke podrške (Tehnička podrška) podržavaju Banku učesnicu u sagledavanju projekta i pokretanju daljnje pripreme projekta. Kada je projekat potvrđen kao prihvatljiv za finansiranje u saradnji sa MIDF-om, prelazi se u drugu fazu.

2. Faza procjene transakcije

Banka učesnik i krajnji korisnik oslanjaju na ekspertizu i tehničku podršku obezbijeđenu od strane kvalifikovanih inženjera i stručnjaka za investicije. Konsultanti podržavaju banke učesnice u proučavanju tehničke, finansijske, socijalne i ekološke opravdanosti projekta. Osim toga, krajni korisnik može biti podržan u pripremi tendera za finansiranje u skladu sa zahtjevima prilagođenim zakonskim propisima. 

3. Faza zatvaranja finansijske konstrukcije

Nakon što je projekat u potpunosti pripremljen, korisnik pokreće tender za finansiranje projekta i banka učesnica dostavlja ponudu za finansiranje. Ako je ponuda uspjela, banka učesnica pregovara o kreditnoj dokumentaciji sa korisnikom, nezavisno od MIDF. Nakon odobravanja kredita od strane banke učesnice, prijedlog se dostavlja MIDF Investicionom odboru za konačno odobrenje. 

4. Monitoring faza

Banka učesnica vrši monitoring nakon potpisivanja ugovora o  kredita u skladu s bankarskim standardima, kao što su održavanje kreditnog dosijea, pregled implementacije projekta, monitoring provedbe zakona o javnim nabavkama i provedbe zaštite okoline i života ljudi.  MIDF pomaže bankama učesnicama u procesu monitoringa, ukoliko je to potrebno.

Putem instrumenta za finansiranje- Kreditna linija, MIDF ne odobrava pojedinačne kredite, isti se odobravaju od strane banke učesnice nakon pažljive procjene rizika u skladu sa vlastitim procedurama i politikama rada. Međutim, ovaj proces može biti podržan od strane tehničke podrške, ukoliko je to potrebno.