Прифатливи инвестиции

MIDF работи во соработка со локалните комерцијални банки во регионот, преку кофинансирање или споделување на кредитниот ризик на овие банки и/или преку обезбедување на ликвидни средства. Банките учеснички нудат кредити на прифатливи корисници за инвестиции во општинска инфраструктура во Западен Балкан, каде припаѓаат Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија. Поединечните кредити се со конкурентни услови дадени од банките учеснички, во согласност со нивните кредитни политики и нивната проценка за кредитен ризик. Кредитите можат да бидат на износи од  100,000 евра до 5 милиони евра со максимален рок на отплата до 10 години. 

Прифатливи корисници 

Корисниците на инвестициите од MIDF се:

 • Општини,
 • Установи или компании во сопственост на општините,
 • Други јавни институции коишто поседуваат или работат со општинска инфраструктура,
 • Приватен сектор којшто нуди услуги за општините (на пример автобуски сообраќај, компании за заштеда на енегрија, приватни локални компании за греење и енергија, итн).  

Прифатливи инвестиции

MIDF индиректно обезбедува финансирање за изградбата на нова инфраструктура или рехабилитација или унапредување на постоечката инфраструктура, како на пример за: 

 • Водовод и канализација, третман на фекална вода 
 • Управување со ѓубре, станици за рециклирање, сортирање, депонирање или други третмани на ѓубре
 • Производство на енергија и топлина, на пример, системи за затоплување, вклучувајќи мрежи, бојлери, централни и индивидуални станици за затоплување.
 • Јавни патишта, јавен паркинг, управување со сообраќај/сигнализација, автобуски станици, улично осветлување, зелени паркови и пешачки зони,
 • Енергетска ефикасност во јавен сектор и јавни згради,
 • Јавен транспорт и возен парк
 • Други проекти за општинска инфраструктура што би се одобрувале случај по случај.